Βαμβακοπαραγωγοί 2020

Tο 2020 συμμετείχαν συνολικά 1.658 παραγωγοί βαμβακιού, με 12.806 εκτάρια καλλιέργειας στις κυριότερες περιοχές παραγωγής βαμβακιού στην Ελλάδα.

Οι φετινές συνεργασίες επεκτείνονται σε τρεις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και παρακάτω επισυνάπτεται το σύνολο των παραγωγών και των εκταρίων ανά γεωγραφική περιοχή και εκκοκκιστική επιχείρηση.

Top